وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری مریم نصراللهی با بیش از دو دهه فعالیت حقوقی در زمینه های مختلف بهترین وکیل دیوان عدالت اداری خانم است که میتواند شما را همراهی کند .

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

مراحل رسیدگی به پرونده دردیوان عدالت اداری

مراحل رسیدگی به پرونده دردیوان عدالت اداری :طبق ماده۱۳۷ قانون اساسی دیوان عدالت اداری یک مرکزقضایی می باشد که وظیفه ی این سازمان رسیدگی به شکایات واعتراضات مردم نسبت به سازمان های دولتی وحکومتی است.

ومردم می تواننددرصورت اعتراض به هرکدام ازارگان های اداری ودولتی دادخواست خودراتنظیم کرده وبه دیوان عدالت اداری ارسال کنند.

به طورکلی مراحل رسیدگی به پرونده دردیوان عدالت اداری متنوع است وراه های گوناگونی دراین زمینه وجوددارد.

به عنوان مثال دردادسراها ودادگاه ها سامانه ثبت ثنا تاسیس شده است ،که مردم می توانند به وسیله ی سامانه ثنا اعتراضات وت ظلمات خود را نسبت به موسسه های دولتی ارائه دهند و سپس از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به رسیدگی به پرونده خوداقدام کنند.

شرایط دادخواستی که به دیوان عدالت اداری فرستاده  می شودچگونه باید باشد

دادخواست دهنده یاخواهان بایدشناخت کافی نسبت به مراحل رسیدگی به پرونده دردیوان

را داشته باشد البته داشتن وکیل کاردان وحرفه ای دردیوان عدالت اداری می تواند در این زمینه به شما کمک زیادی نماید.

طبق ماده ۵۱ قانون دادخواستی که به دیوان عدالت اداری فرستاده می شودبایدبه زبان فارسی و در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده وکامل نکات زیر باشد:

۱-نام-نام خانوادگی-نام پدر،سن،اقامتگاه وشغل خواهان

۲-نام-نام خانودادگی-اقامتگاه-شغل خونده

۳-تعیین خواسته وبهای آن مگرآنکه تعیین بهاممکن نباشد و یاخواسته مالی نباشد

۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طور کلی مقصود واضح و روشن باشد. 

۵-آنچه که خواهان از داداگاه درخواست دارد.

۶-ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد.

از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعین وغیره،ادله مثبته به ترتیب وواضح نوشته می شود واگردلیل گواهی گواه باشد خواهان بایداسامی وشخصیت ومحل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

۷-امضای دادخواست دهنده ودرصورت عجزازامضا،اثرانگشت او و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز با درج گردد.

واگردادخواست توسط ولی،قیم،وکیل ویانماینده قانونی خواهان تقدیم شودرونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. 

پیگیری ورسیدگی به پرونده دردیوان عدالت اداری

سازمان دیوان عدالت اداری تقریباازسال۹۷سامانه ساجدراجهت برطرف کردن مشکلات مردم ورسیدگی به پرونده ها دردیوان عدالت اداری تاسیس کرد.

که این سامانه به اعتراضات وتظلمات مردم نظم وترتیب داده وآنهاراساماندهی می کند کندوافرادبرای ثبت دادخواست خودبایددرسامانه ثنا که توسط مراکزالکترونیکی قضایی صورت  گرفته عضویت یابند وپس ازثبت نام دراین سامانه به آنهارمزعبورداده می شودکه می توانندبااستفاده ازاین رمزعبورواردسامانه ساجدشوند.

و دادخواست خود را درآن بخش ثبت نمایند وافراد حقیقی  وحقوقی برای پیگیری پرونده دردیوان عدالت اداری وهمچنین رسیدگی به اعتراضات خودواردسامانه ابلاغ الکترونیک قضایی می شوند.

آنهاپس ازثبت اطلاعات که شامل کدملی ورمز خصوصی خودکه تائیدکننده ورودآنهاست واردسامانه می شوندوشماره ی پرونده ی موردنظرخودرادرقسمت جستجو ثبت می کنند

وبعدازپیداکردن آن،پرونده ی خودرابه صورت اینترنتی وآنلاین پیگیری می نمایند.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

مدت زمان رسیدگی به پرونده دردیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری فقط یک شعبه اصلی داردکه درتهران قرارداردکه این موضوع نشان می دهدکه مدت زمان اجرای حکم دردیوان عدالت اداری بسیارطولانی است.

هرچندرئیس قوه قضائیه ودیوان عدالت اداری راهکارهایی راجهت کاهش زمان رسیدگی به پرونده هاارائه دادنداماازآنجاکه حجم پرونده هاومراحل کاربسیارسنگین است مدت زمان بیشتری برای رسیدگی به این پرونده ها لازم است.

یکی ازاین اقدامات دررابطه باکاهش زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی استفاده ازروش دستورموقت است که این روزها تازمان صدورحکم ازاین شیوه استفاده می کنند.

سازمان ها ونهادهای دولتی واداری درصورتی که اقدام به انجام کاری نمایند،ممکن است این اوامر،باعث زیان های غیرقابل جبران به مالکیت اشخاص شودبه همین دلیل است که یکی ازبهترین راه هابرای برطرف کردن این مشکل استفاده ازدستورموقت است.

عملکرد وکیل دیوان عدالت اداری

پس ازترکیب وکالت نامه بین وکیل وموکل،وکیل می توانداعتراض راازجانب موکل خودطرح نماید.

گفتنی است رسیدگی به پرونده دراین مرجع قضایی عمومابه روش غیرحضوری است،بنابراین خواهان چنین پرونده هایی بایددرهنگام به کارگیری وکیل،شخصی رابرای این کاربرگزیندکه بتواندبه دیوان عدالت اداری رجوع کند،ودرحضورقاضی پرونده حرف بزند.

مکالمه حضوری باقاضی خیلی موثرترازلایحه های کتبی است.

گفت وگوی حضوری همه جهات گوناگون پرونده رابرای قاضی آشکارخواهدکرد،وبیشترین تاثیررابرفکرقاضی خواهدگذاشت

دربرخوردرودرروباوکیل دیوان عدالت اداری،وی باسنجیدن تمامی جهات پرونده،راهکارهای لازم راجهت برطرف کردن مسئله شماپیداخواهدکرد.

چگونه می توان وکیل دیوان عدالت اداری استخدام کرد؟

معمولا شروط به کارگیری یک وکیل دیوان عدالت اداری به نسبت،به کارگیری وکیل برای پرونده های دیگرسخت تراست.

تعداد وکلایی که در این حیطه مشغول به کارند،نسبت به سایر مرکزهای وکالت کمترمی باشد.

و هر وکیلی معلومات و شناخت لازم برای کار در این حوزه را ندارد.

بنابراین قبل ازاستخدام وکیل ازسوابق کاری وتحصیلی او در این زمینه مطمئن شوید.

به طورکلی وکیلی که مهارت کافی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به دیوان عدالت اداری را ندارد، نمی تواند آن طور که باید حق و حقوق موکل خود را به طور تمام و کمال مطالبه نماید.

داشتن علم و آگاهی، دراین حوزه ازعوامل اصلی استخدام وکیل می باشد.

پیگیری پرونده از طریق وکیل دیوان عدالت اداری

پیگیری پرونده و زمان صدوررای دیوان عدالت اداری توسط وکیل،یکی ازبهترین گزینه هابرای پیش بردن سریع پرونده باموفقیت وپیروزی است.

وکلای دیوان عدالت اداری دارای آگاهی ومهارت کافی هستندومی توانندهرروزوهرهفته سراغ پرونده ی شمابروندوبامراجعه های پی درپی وحضوری،پرونده ی شمادردیوان عدالت راپیگیری وحل نمایند.

لازم به ذکراست که معمولابرای افرادعادی رفت وآمدبه دیوان عدالت اداری،امکان پذیرنیست وفقط وکلای دیوان می توانندبه ساختمان دیوان عدالت رجوع کنند.

وتمام مراحل پرونده شمارابه دقت پیگیری کرده،وبه آن رسیدگی نمایندوبررسی های لازم راروی پرونده اجراکرده،وبه شماگزارش نمایند.

بنابراین کارهای پرونده ی خودرابه یک وکیل دیوان عدالت اداری حرفه ای ومجرب واگذارکنیدوبدون مراجعه حضوری به راحتی ازریزترین جزئیات پرونده،درکوتاه ترین زمان ممکن آگاه شوید.

وکلای مجرب موسسه حقوقی نصراللهی(nasrolahi.com) یکی ازبهترین گروه وکلا،برای رسیدگی به پرونده های شماهستندکه قادرندپرونده ی شماراباموفقیت به پایان برسانندوازحق وحقوق قانونی شمادفاع کنندوشماراازپرداخت هزینه های گزاف معاف نمایندووقت گرانبهای شما را نیزحفظ کنند.

پس اگربه دنبال یک فردمجرب وکاربلدهستید وکلای متخصص نصراللهی ( nasrolahi.com)برای شمابهترین انتخاب هستندکه فقط کافیست که باتماس باموسسه حقوقی وداوری دادایستا،ازمشاوره باوکیل های کاردان وحرفه ای این مجموعه برای پرونده های خودکه به دیوان عدالت اداری ربط دارندکمک بگیرید.

ویابه سایت نصراللهی(nasrolahi.com) مراجعه کنیدویا تنهابایک تماس باوکلای متخصص مشاوره نمایید.

وهمچنین وکلای این موسسه می توانند برای حیطه های گوناگون دیگری مانند اعتراض به سابقه بیمه و یا هرموضوع دیگری به شماکمک نمایند.

دلایل نیازاستخدام وکیل دیوان عدالت اداری

این روزهاتمامی کارها وشغل هایی که دردنیا وجوددارنددرحال اختصاصی شدن می باشندکه حرفه وکالت نیزیکی ازاین موردهاست.

که مهارت وآگاهی فرد،ازتاثیرفراوانی بهره منداست خیلی ازکسانی که اعتراض خودرادردیوان عدالت اداری طرح می نمایند،توانمندی تفکیک وحل کردن حرفه ای پرونده رانخواهندداشت.

در چنین وضعیتی به کارگیری یک وکیل دیوان عدالت اداری که از مهارت و آگاهی کافی برخوردار باشد،لازم وضروریست.

بدون تردید یک وکیل کاربلد دراین حوزه به موضوعات دیوان چیرگی کامل خواهد داشت.

ادله ای که حضور وکیل را در چنین پرونده هایی اجباری می کند عبارتند از:

وکیلی که مختص دیوان عدالت باشد،آگاهی و معلومات لازم را در این حوزه خواهدداشت.

دیوان عدالت اداری هنجارهای مختلفی با هنجارهای سایرمراجع قضایی دارد.

بابه کارگیری وکیل احتمال پیروزی در پرونده افزایش می یابد.

به کارگرفتن وکیل موجب خواهد شد که مخارجی که خواهان مجبور به پرداخت آنها به دیوان عدالت اداری است ‌، به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

ویژگی های بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

گفتنی است درمواردی که شماپرونده ای مرتبط بادیوان عدالت اداری دارید،احتیاج شمابابه کارگرفتن یک وکیل متخصص ومجرب دراین زمینه بیشترازمباحث دیگرتشخیص داده می شود.

یکی ازادله ضرورت به کارگرفتن پیشکارحقوقی دراین حوزه،وجودقوانین فراوان ونامنظم است

قوانین طرح شده دراین نوع دعاوی درعین آسانی بسیاروسیع می باشند.

درپرونده های مرتبط به دیوان عدالت اداری انجمن رسیدگی به پرونده به صورتی که درقانون می بینیدتشکیل نمی شود.

وکیل مکلف است که دفاع ازموکل خودرابه شکل جامع وکوتاه به عمل آورد.

چنین بررسی ملتزم به وجوداطلاع کامل وکیل پرونده دررابطه بانحوه بررسی به پرونده درشاخه های گوناگون این مرجع قضایی است.

باتوجه به تاثیروکیل دررسیدگی امورمرتبط باچنین پرونده هایی،ضروريست که ازمشورت وراهنمایی اشخاصی که به طوراختصاصی دراین عرصه مشغول فعالیت هستند بهره گیری کنید.

چیرگی کامل وکیل برمساله پرونده نقش به سزایی در موافق بودن نظر دادگاه دارد.

مرجع قضایی دیوان عدالت اداری فقط درتهران موجود  است بنابراین سفارش ما به تقاضا کنندگان چنین پرونده هایی،به کار گرفتن وکیلی است که در تهران وجود دارد.

و با توجه به این که مرجع قضایی در تهران قراردارد، بنابراین وکلایی که در تهران سکونت دارند به دلیل این که بر روی پرونده های مشابه فراوانی در این زمینه فعالیت کرده اند از مهارت بیشتری در این حوزه برخوردارند.

وهمچنین چون در تهران ساکن هستند هروقت که وجود فیزیکی وکیل در دیوان عدالت اداری ضروری باشد،می توانددرآنجاآماده شودوبه شکل بی واسطه باقاضی گفت وگوداشته باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید