وکیل نفقه : نفقه در معنی لغوی آن به مفهوم تهیه ضرورت های اولیه و لازم زندگی است. ارزش نفقه بر پایه ی موقعیت اجتماعی زن ارزیابی می گردد. فهمیدن این مسئله لازم است که گرفتن نفقه ارتباطی به موقعیت مالی زن ندارد و حتی اگر زن توانگر و ثروتمند نیز باشد، باز نفقه به او تعلق می گیرد. حتی در صورتی که مرد نیازمند و زن متمول باشد، مرد موظف به تادیه نفقه خواهد بود.

اگر تصمیم به دریافت نفقه دارید و یا میخواهید نفقه پرداخت کنید بهتر است از وکیل نفقه مریم نصراللهی کمک بگیرید.

وکیل نفقه خانم

نفقه چیست؟

همانگونه که قبلاً در آغاز هم ذکر شد، نفقه به مفهوم تهیه ضرورت های اولیه و لازم زندگی است. در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در خصوص نفقه اینگونه آمده است : نفقه عبارت است از : تمام ضرورت های رایج و متناسب با موقعیت زن، از قبیل : خانه، پوشاک، غذا، اسباب خانه و هزینه های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در حالت عادت یا نیاز، به واسطه نقصان یا بیماری. دقت به این مسئله شایان توجه است که مقنن در تعریف نفقه از لغت رایج استفاده نموده است. مقصود از واژه رایج در تعریف نفقه این است که ضرورت های معمول زنی که در خانواده متمول زندگی نموده، با ضرورت های زنی که در خانواده عادی یا روستایی زندگی کرده است، گوناگون است‌. به عبارتی دیگر ارزش نفقه باید با موقعیت اجتماعی زن هماهنگ باشد و همانگونه که قبلاً هم در آغاز ذکر شد شرط نیاز زن به نفقه در تادیه نفقه به او نیست. یعنی حتی در صورتی که زن توانگر و ثروتمند نیز باشد باز نفقه به او تعلق می گیرد. و بهتر است برای دریافت نفقه از وکیل نفقه کمک بگیرید.

نفقه در عقد ازدواج موقت چگونه است؟

گفتنی است که در ازدواج غیر دائمی، نفقه به زن تعلق نمی گیرد.‌ به جز این که در ازدواج غیر دائمی، گرفتن نفقه، شرط عقد باشد. در این حالت، نفقه حق قانونی و شرعی زن به شمار می آید. در ماده ۱۱۳ قانون مدنی آمده است که : در عقد انقطاع، زوجه حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد، بر پایه ی آن جاری شده باشد.

وکیل نفقه: نفقه از چه زمانی به زن تعلق می گیرد؟

در اینجا پرسشی مورد توجه قرار می گیرد و آن این است که آیا‌ زوج باید از زمان جاری شدن صیغه عقد، نفقه را تادیه کند یا از زمان شروع زندگی مشترک. بر طبق قانون، از لحظه جاری شدن عقد، ارتباط زوجیت میان زوج و زوجه بر قرار می شود و به علت ارتباط، زوجه حق گرفتن نفقه بر زوج را دارد. ولی از زمان جاری شدن عقد تا زمان تبعیت خاص زوجه (رابطه زناشویی)، نفقه به او تعلق نمی گیرد. ولی از هنگامی که زن برای ازدواج و آغاز زندگی اعلام آمادگی نماید، حق گرفتن نفقه برای او مصون است همچنین، به خانمی که حضور در خانه ی مرد و شروع زندگی مشترک و زناشویی را مشروط به تادیه صداق کرده باشد، نفقه تعلق می گیرد.

زوجه این حق را دارد که تا صداق به او تقدیم نشده، از اجرای وظایفی که در مقابل زوج دارد، امتناع نماید. منوط بر اینکه صداق او حال باشد و این اجتناب مسقط حق نفقه نخواهد بود. در طلاق رجعی ( به معنای طلاقی است که زوج می تواند در مدت عده، به زوجه رجوع نماید) زوج باید در زمان عده ( سه ماه و ده روز بعد از ثبت طلاق ) به زوجه نفقه تادیه کند. ولی در حالت صدور حکم طلاق به علت عدم تبعیت و عدم تمکین زوجه، نفقه به او تعلق نمی گیرد. در طلاق بائن ( به معنای طلاقی است که در آن، زوج نمی تواند به زوجه رجوع نماید) و در فسخ نکاح هم نفقه ای به زوجه تعلق نمی گیرد.

سقوط نفقه به چه معناست؟

در قانون حالاتی عاقبت اندیشی شده که سبب سقوط نفقه می شود، یعنی زوجه، حق مطالبه و گرفتن نفقه از زوج را ندارد، در صورتی که در قانون آمده است، نفقه به زن ناشزه تعلق نمی گیرد. ناشزه به زنی گفته می شود ( که حقوق قانونی و شرعی شوهرش را به جا نمی آورد و از او تبعیت عام ( اقامت در منزل زوج و انجام وظایف همسری ) و تبعیت خاص ندارد. هر گاه زن بدون مانع شرعی از اجرای وظایف زوجیت امتناع کند، شایسته گرفتن نفقه نیست. بنابراین، عدم تبعیت و عدم اجرای وظایف زوجیت، حق گرفتن نفقه را از بین می برد و سبب سقوط نفقه می شود که در اینگونه مواقع بهتر است از وکیل نفقه کمک بگیرید.

انواع دعوی مرتبط با نفقه چیست؟

هر کس با داشتن توانایی مالی، نفقه همسر خود را در حالت تبعیت ندهد، یا از پرداختن نفقه دیگر افراد واجب النفقه اجتناب نماید، محکمه او را‌ از سه ماه و یک روز تا پنج ماه زندان محکوم می کند. بنابراین، عدم تادیه نفقه توسط زوج، جرم است و زوجه می تواند نفقه را به دو شکل حقوقی و کیفری از طریق دادگاه های قضایی درخواست و وصول کند.

وکیل نفقه : استطاعت مالی مرد چه تاثیری در پرداخت نفقه دارد؟

توانایی مالی زوج از شرایط واجب شدن نفقه زوجه نیست، ولی همین موضوع توانایی زوج، جزو شرایطی است که تحقق جرم زوج در عدم تادیه نفقه است. این جمله به این معناست که مردی که به جهت ترک تادیه نفقه کیفر تعزیری می گردد که با وجود توانایی مالی، از تادیه نفقه زوجه امتناع نموده باشد‌. در این امر، تعیین این موضوع که آیا زوج در هنگام ترک تادیه نفقه، توانایی مالی داشته یا نه، بر عهده محکمه است.

اگر زوج تنها توانایی تادیه قسمتی از نفقه زوجه را داشته باشد و از تادیه همان بخش هم امتناع کرده باشد، مشمول ماده ۶۴۲ شده و بزهکار شناخته می شود.

ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت نفقه چیست؟

در صورتی که مردی از تادیه نفقه به همسر خود امتناع نماید، زوجه این حق را دارد که علیه او تعرض نموده و هم این که علیه او دادخواست حقوقی را به محکمه تقدیم نماید.

چگونه می توان در زمینه پرداخت نفقه شکایت کیفری کرد؟

زن این توانایی را دارد که در یک برگ معمولی دادخواست خود را نسبت به زوج مکتوب نموده و به محکمه تقدیم نماید، محکمه در این شرایط در فوری ترین زمان ممکن به دادخواست او رسیدگی می کند و زوج باید نفقه را در فوری ترین زمان ممکن پرداخت کند. چنانچه شوهر نسبت به واریز نفقه امتناع کند، موجب خواهد شد تا او راهی بازداشتگاه شود. زوجه این حق را دارد که از طریق دادخواست کیفری نفقه زمان حال را اخذ نموده و نفقه سابق هم با عرضه دادخواست به محکمه قابل تعقیب است.

بر پایه ی ماده ۶۴۲ قانون مدنی هر کسی که با وجود توانایی مالی و تمکین زوجه، نفقه همسر و فرزندان خود را تادیه نکند، محکمه او را حداقل به ۳ ماه و یک روز تا حداکثر ۵ ماه به حبس محکوم می کند.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه چیست؟

زن این حق را دارد که با عرضه ی دادخواست حقوقی به محکمه، نفقه روزهای سابق خود را وصول نماید و زوج نیز مجبور به تادیه نفقه دوران سابق است. بهتر است قبل از دادخواست از وکیل نفقه کمک بگیرید.

نحوه ارائه دادخواست حقوقی چگونه است؟

زوجه می تواند دادخواست خود را در دو نسخه تنسیق نموده و به محکمه تقدیم نماید زن باید در دعوی نفقه تمبری را ابطال نماید. حتی این حق را دارد که از همسر خود تقاضا نماید تا هزینه دادرسی را هم پرداخت کند، چنانچه شوهر نسبت به تادیه نفقه عاجز باشد، یا از واریز نفقه امتناع نماید، یا هیچ مالی را به زوجه تادیه نکند، در این حالت زن می تواند تقاضای طلاق نماید.که بهتر است در اینگونه مواقع از وکیل نفقه کمک بگیرید.

در صورت ناتوانی در پرداخت هزینه تمبر باید چه اقدامی کرد؟

در صورتی که زوجه نتواند هزینه تمبر را تادیه کند، در حین این که می تواند بسته به وصول نفقه دادخواستی را عرضه نماید این توانایی را دارد که برای هزینه تمبر هم دادخواستی را عرضه کرده و شاهدی را برای درماندگی مالی خود معرفی نماید تا با این شیوه از تادیه هزینه دادرسی هم بخشوده می شود.

بهترین وکیل نفقه ؟

یکی از مهمترین موضوعات حقوقی که ممکن است افراد با آن روبرو شوند، موضوع نفقه است و انتخاب وکیل نفقه در این راه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.وکیلی که تخصص خاص خود را در زمینه حقوق خانواده، به ویژه موارد مربوط به نفقه، اثبات کرده باشد، می‌تواند بهترین گزینه برای موارد شما باشد. اهمیت این موضوع از آنجاست که امور مربوط به نفقه، می‌تواند پیچیده و حساس باشد و نیاز به تجربه و دانش کافی داشته باشد. وکیلی که در زمینه نفقه تجربه کافی داشته باشد، می‌تواند به شما کمک کند تا حقوق شما به درستی رعایت شود. بنابراین، در انتخاب وکیل برای موارد مربوط به نفقه، اهمیت داشتن یک وکیل نفقه با تجربه و متخصص واضح است. 

چه ویژگی هایی در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی برای نفقه زوجه ذکر شده است؟

همانگونه که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ذکر شده است : نفقه عبارت است از تمام ضرورت های معمول و هماهنگ با موقعیت زن از قبیل خانه، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در حالت عادت و یا نیاز به علت نقصان یا بیماری. اموری که در ماده ۱۱۰۷ در قانون مدنی آورده شده است دارای دیدگاه انحصاری نیست و همه ی لوازمی که زن، با توجه به جایگاه شهرنشینی و محیط زندگی و موقعیت جسمی خود حاجتمند به آن است.

تعیین این که کدام اسباب را می بایست از پایه های نفقه زن قلمداد کرد با قانون است و معیار و شاخصه ی ثابتی ندارد. در صورتی که زوجه از همسر خود تبعیت نکند، حق گرفتن نفقه را از خود می گیرد در این رابطه حتما با یک وکیل نفقه مشورت کنید.

مسئله شایان توجه آن است که آن چه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آورده شده است از مصداق های آشکار موارد نفقه است و نه تمام آن. شما می توانید از همین صفحه از مریم نصراللهی وکیل مطالبه درخواست کنید و بدین گونه در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

در چه شرایطی زن استحقاق مطالبه نفقه در زمان حیات مرد و پیش از طلاق را دارد؟

عقد دائم : در عقد موقت زوجه نمی تواند و بدرستی مستحق نفقه نیست. مگر این که در عقد شرط شده باشد و یا از رویدادها و اوضاع زندگی زن و شوهر چنین بر آید که زوج مکلف باشد که نفقه را تادیه کند. برای نمونه در صیغه نامه های عقد موقت ۹۹ ساله و به مانند آن ها به نظر می آید که زوج موظف باشد که نفقه زوجه را تادیه کند. ولی در عقد دائم بدون لزوم شرطی تادیه نفقه بر عهده مرد است.

همین گونه در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی آمده است که در عقد انقطاع زوجه حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده باشد یا آن که عقد بر پایه آن جاری شده باشد.

تمکین زن : شایستگی زوجه به نفقه به تبعیت موقوف شده است. به محض این که عقد ازدواج واقع شد و زن و شوهر زندگی زناشویی خود را شروع کردند، مرد موظف به تادیه نفقه است. البته زوجه در حالتی شایسته نفقه است که از شوهر خود تبعیت کند. تبعیت به معنای تمکین زن از شوهر در انجام وظایف زوجیت، خوش رفتاری و اقامت در منزل شوهر است به زنی که از شوهرش در مفهوم خاص و عام تبعیت نکند، ناشزه گفته می شود.

در ماده ۱۱۰۸ آمده است که هر گاه زوجه بدون مانع شرعی از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید، شایسته نفقه نخواهد بود.

چگونه زن می تواند با وجود زندگی مشترک نفقه خود را مطالبه کند؟

اگر مردی نفقه زن را با وجود تبعیت پرداخت نکند، زوجه این حق را دارد که با دادن شکایت به شورای حل اختلاف یا دادسرای خانواده و از طریق‌ نگارش در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست نفقه عقب افتاده را نماید. ولی موضوع اصلی بر سر اثبات و بار اثبات دعوی است. به عبارت ساده تر چنانچه زوجه و زوج با هم زندگی مشترک داشته باشند و به عبارتی زیر یک سقف باشند همچون این است که زوجه نفقه گرفته است. چون زندگی مشترک اماره تادیه نفقه از سوی شوهر به زن است.

مگر اینکه زوجه ثابت نماید که به عنوان نمونه شوهر خانه را ترک کرده است. در صورتی که در مقام دفاع، زوج خواهان عدم تبعیت زوجه باشد در قدم اول باید شکایت تمکینی داده و حکم مربوطه حتمی را می گرفته است تا بتواند از خصوصیت های آن استفاده نماید. در غیر این حالت محکوم به تادیه نفقه خواهد شد. فقه من حیث المجموع یک وجه حقوقی دارد که در شکل درخواست نفقه عقب افتاده است که شرح داده شد ولی وجه کیفری نفقه و دادخواست کیفری نفقه به ترک انفاق مشهور است. شما می توانید از مریم نصراللهی وکیل مطالبه درخواست کنید و بدین گونه در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

امتناع از نفقه چه جرمی دارد؟

در صورتی که زوجه درخواست نفقه کند، باید با نشان دادن عقدنامه، زوجیتش با زوج را اثبات کند. زوج هم می تواند در حالت عدم تبعیت زوجه، از تادیه نفقه امتناع کند، ولی در غیر این صورت باید نفقه را تادیه نماید. در موردی که زوج با وجود داشتن توانایی مالی و تبعیت زوجه، از تادیه نفقه اجتناب نماید، به بازداشت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شود. اجتناب از نفقه، جزو جرائم مستمر به حساب می آید ؛ به این منظور که به موجب هرماهی که مرد از تادیه نفقه تمرد و اجتناب نماید، زن می تواند به دادخواهی کردن علیه شوهر مبادرت کند.

داشتن وکیل مطالبه نفقه چه مزایا و ویژگی هایی دارد؟

بعد از مشاوره حقوقی و واگذاری‌ وکالت به وکیل خانواده به وجود شما در هیچکدام از مراحل دادرسی احتیاجی نیست.

در حالت وجود وکیل، مدت زمان درخواست نفقه محدودتر می شود.

اگر در مرحله ی بعد از حتمی بودن رای و مرحله اجرا زوج نفقه زوجه را پرداخت نکند وکیل مبادرت به حکم توقیف او می نماید.

چنانچه مرد نفقه زن را پرداخت نکند وکیل این امکان را دارد که نسبت به ضبط اموال مرد مبادرت کند.

اگر زوجه قصد طلاق داشته باشد وکیل خانواده این امکان را دارد که طلاق زوجه را به دلیل تادیه نشدن نفقه بگیرد.

میزان نفقه چگونه محاسبه می شود؟

قانون موجود در تعیین میزان نفقه، بر هنجارهای خانوادگی زوجه بنا شده است و همین طور به قانون و آیین ساکنان هر منطقه و موقعیت مالی مرد مشروط است و در حالت عدم سازش زوجین در مقدار نفقه، محکمه به تعیین میزان آن مبادرت می کند. شما می توانید از مریم نصراللهی وکیل مطالبه درخواست کنید و بدین گونه در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟

زنی که شوهرش از تادیه نفقه به او اجتناب می نماید، هم می تواند شکوائیه کیفری نماید و هم می تواند دادخواست حقوقی عرضه کند. شما می توانید برای صرفه جویی در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه از مریم نصراللهی وکیل مطالبه درخواست نماید تا شما را یاری کند.

شکایت کیفری در زمینه مطالبه نفقه چگونه است؟

زن در یک برگ معمولی دادخواست خود را مکتوب و آن را به محکمه عرضه می کند. در این حالت به دادخواست او به تندی رسیدگی می شود و زوج متعهد و محکوم به تادیه نفقه خواهد شد. در این حالت در صورتی که زوج از تادیه نفقه امتناع نماید، به بازداشتگاه فرستاده می شود. شما می توانید از همین صفحه برای صرفه جویی در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه از مریم نصراللهی وکیل مطالبه درخواست مساعدت نمایید.

نفقه زوجه پس از جدایی چه حکمی پیدا می کند؟

در حالتی که طلاق زن و شوهر رجعی باشد به این معنا که طلاق به تقاضای زوج باشد مسئله نخست آن که زن و شوهر در ۳ ماه عده از هم ارث می برند و مسئله دوم آن که زن شایسته ی گرفتن نفقه است. غالبا در حکم محکمه طلاق به تقاضای زوج، نفقه روزهای عده زوجه معین می گردد. ولی نفقه زوجه در طلاق بائن، زن می بایست عده را نگه دارد ولی زوج موظف نیست که نفقه روزهای عده را تادیه کند.

مطلب شایان توجه در این باره این است که در صورتی که زن در هنگام طلاق باردار شد، فارغ از نوع طلاق نفقه تا پایان زایمان بر عهده زوج است. و در صورت مرگ زوج، زوجه باید عده وفات نگه دارد که ۴ ماه و ده روز است. همانگونه که در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی آمده است در روزهای عده وفات، هزینه ی زندگی زوجه در حالت تقاضای او از دارایی های خویشان زوج که متعهد به تادیه نفقه اند باید پرداخت شود.

5/5 - (1 امتیاز)